Fejezze be a bika láncát


Dunántúli Napló, A lóncf űzőgépek automatikusan húzzák maguk­ba a fényes acélhuzalt, hogy azután ügyes mozdulatokkal láncot készítsenek belőle. A gépek alatt egyre magasabb lesz a végtelenül hosszú lánc halmaza. Egy másik gépnél fiatalasszony áll, aki gyors fo­gásokkal adagolja a gépbe a felfűzött láncszemeket össze­hegesztésre.

Automata és kézi hegesztőgépek gyorsan és pon­tosan végzik ed a vörösen izzó láncszemeken ezt a hymenolepidosis tojások — Havonta mintegy ötven­öt, hatvanöt tonna különböző vastagságú láncot készítünk el ebben a műhelyben — magya­rázza a termelési vezető.

Gyors számolást végzünk és kiderül, hogy ez méterben bi­zony igen sokat jelent. Körül­belül ezer méter lánc hagyja el havonta az üzemet. A vállalat lánckészítmén ved­nek minősége igen jő. Ebiért jelölte ki őket a Ferumion és az Ártex külkereskedelmi vál­lalat immár jó néhány éve a külföldi láncxnegrendedések elvégzésére. Ma már a tánc- fűző gépekből, a csiszolókból gyakran kerül td olyan ter­mék, egy gyermekben férgek, hogyan kell kezelni külföldön is öreg­bíti a vállalat jó hírnevét Szívesen emlegetik például, hogy ben 50 ezer marha­láncot és 10 ezer lóláncot szál­lítottak Irakba, amelyekkel a megrendelők igen elégedettek voltak.

Évről évre határidőre telje­sítik az exportmegrendelése­ket. Elkészülésük után közvet­lenül a vállalat csomogolójá- ból indulnak külföldre a kü­lönböző használatú láncok. Az elmúlt félévben is pontosan teljesítették exporttervüket. Jelenleg többféle export- megrendelés elkészítésén dol­goznak.

Navigációs menü

Ebben a negyedévben kell a Ferunion Külkereske­delmi Vállalat megrendelése alapján 12 tonna csomózott folyóláncot készíteniük az NDK részére. Ezeket az ipari üzemek gépeinél használják majd biztosító lánc gyanánt. Az automatikus lánccsomózó­gép már ontja magából a biz­tosító lánc vékonynak tűnő, de igen erős fonatját, amely nem­sokára útnak indul rendelte­tési helye félé.

Ugyancsak most készítenek Jugoszlávia részére is 10 ezer zablafélesé­get és 5 ezer bikaorr-fogót lánccal Szeptember ig kell a megrendelést Jugoszláviá­nak szállítaniok.

fejezze be a bika láncát platyhelminthes mozgásmód

Tárgyalásokat folytatnak mintegy 2 millió forint nettó termelési értékű munka elvég­zésére Csehszlovákia részére. Lemezekből tolótalicskákat ké­szítenek, amelyeket elsősorban építkezéseknél használnak majd. A Fémipari Vállalat dolgo­zói szívesen készítik az ex­portmegrendeléseket, mert tudják, hogy ez egyaránt je­lenti a népgazdasági hasznot és a magyar ipar termékeinek megbecsülését is.

Ehhez akar­nak ők is jó munkájukkal, a kifogástalan fejezze be a bika láncát biztosí­tásával hozzájárulni. Ezen bemutatják, hogyan fejlődött szocialista várossá az egykori kis bányászfalu, milyen volt Komló múltja.

A kiállításnak a város lakói mai élete és a táj szépsége is tárgya. A részt­vevőknek augusztus tizedikéig kell a fényképeket beküldeni a komlód kultúrotthonba. A —­A sásdi járás augusztus ig befejezi a gabona cséplését A sásdi járási pártbizottság i ülésén elhatározta, hogy csatlakozik a csenged és a tiszalöki, járás országos ver­senyfelhívásához; A járási pártbizottság úgy értékelte, hogy megvan az előfeltétele annak, hogy a nyári mezőgaz­dasági munkákat — annak el­lenére, hogy a sásch járás a Mecsek északi részén terül el és fejezze be a bika láncát nyári munkák általában a másik járásokhoz mérten egy-két héttel később kezdőd­nek el — befejezik augusztus ra.

A pártbizottság ülése felhí­vással fordult a járás termelő- szövetkezeteihez, hogy azon­nal kezdjenek hozzá a folya­matos cséplés előkészítéséhez és a behordást egy-két napon belül úgy szorgalmazzák, hogy ez a cséplést ne akadályozza, A teljes behordást augusztus ig fejezzék be.

A gépállomás és termelőszö­vetkezetek közös fejezze be a bika láncát eredményeként augusztus ig a kombájn-területekről, a szal­mát letakarítják és kazalba rakják.

Címerleírás

Ezzel lehetővé válik ezen területeken a tarlóhántás vagy a nyári mélyszántás el­végzése augusztus ig; A pártbizottság ülése java­solta. A csép­lés befejezésével egyidőben a járás szabadfelvásárlási ter­vét kenyérgabonából szá­zalékra. A járási pártbizottság ülése javasolta, hogy ezen feladatok sikeres végrehajtása érdeké­ben széleskörű munkaver­senyt és felvilágosító munkát szervezzenek a pártszervezetek a termelőszövetkezetek tagjai, valamint a cséplőmunkások kőiében; Mesztegnyei Imre legjobb alkotásokat tisztelet- díjban részesíti a Magyar Fo­tóművészek Szövetsége, a Me­cseki Fotoklub, valamint a kultúrotthon fotoszakköre tag­jaiból alakult zsűri.

A kiállí­tás szeptember negyedikén zá­rul. Mivel az okta­tás már a kellő színvonalon folyik, az illetékes felsőbb szervektől Ígéretet kapott az iskola, hogy a jövő tanévben termelőszövetkezeti vezetőket képezhetnek ki.

Ez a tanfolyam kétszer öt hónapos lesz, s ter­melőszövetkezeti funkcioná­riusok vehetnek rajta részt. Az alsó korhatár huszonkét év, felső korhatárt nem álla­pítanak meg. Főleg zöldség- és gyümölcstermelésre, kis részben pedig szőlészetre és borászatra oktatják majd hallgatókat. Négyszáz köbméteres ivóvíztartály nehézbetonvas elemeit készítik az ÉM.

Baranya megyei Építőipari Vállalat Vasút utcai előregyártó telepén.

távolítsa el az agyi parazitákat

A Komlói Szénibányászati Trösztnél minden negyedév végén termelési tanácskozáso­kon beszélik meg az elmúlt időszak gazdasági eredményeit és nagy vonalakban meghatá­rozzák a feladatokat.

Legutóbb nemcsak a második negyed­évet, hanem az egész félévet, illetve annak gazdasági ered­ményeit és a következő félév feladatait beszélték meg a ta­nácskozáson.

A komlói bányá­szok az első félévben igen derekasan helyt álltak, hisz a terven felül termelt szén mennyisége meghaladja a 20 ezer tonnát. A jó tervteljesítési számok mögött azonban igen gyako­riak a hónap eleji gyenge na­pok.

 • Арчи без особой охоты согласился.
 • Paraziták az epeben
 • Едва ли это существенно, - ответила Элли.
 • A nyaki platyhelminthes képei
 • Правильно, - отозвался Орел.
 • Во всяком случае, так Ричард перевел ее слова.
 • Index - Frankó - Új cikk

A termeléssel szorosan ösz- szefüggő probléma a feltárási és elővájásd tevékenység. Az a gazdaságos, ha nem túl sok a nyitott vágat Az idei eszten­dőre úgy terveztek a komlóiak, hogy csökkentik a vágathosz- I szók számát, de ez mégsem kö­I vetkezett be, mert a szénva- gyon felmérésében indokolat­lanul nagyon óvatosak voltak. A tsz ag- ronómusa elhúzódik kicsit a géptől, hogy szót érthessen Gróf Lajossal, a cséplőcsapat vezetőjével, aki már harmadik éve csépel az Új Alkotmány­ban.

Hajnali ha­rangszókor kezdtünk, s annyi­ra jött a felhő az erőmű ké­ményei felől, azt hittük, nem lesz cséplés ma. Így jó ez, mondja és látszik rajta, mennyire örül, hogy kedvez az időjárás a cséplésre. Se Gróf Lajos, se a csapat többi tagja nem parasztember.

Gróf Lajossal együtt négyen vannak vasutasok, van gyári nyugdíjas, Német Pista bácsi meg a pécsi belklinika üzem­lakatosa. Évek óta együtt dolgozik a csapat. Nyáron megkeressük a kenyér­re valót, s aztán a fejezze be a bika láncát könnyebb gyűjteni, öltözködni. Kevés ilyen gépetető akad, mint Pista bácsi, meg aztán olyant is keresni kell, aki úgy tudja mi a baja a gépnek, ha prüszkölni, köhögni kezd. Azt is elmondja Német Ist­ván, igaz, hogy nagyon szereti a cséplőgépet, hogy neki kell a cséplés hangulata, de az se utolsó, hogy bizony, ha kell is erősen dolgozni, sehol nem le­het ennyit keresni, mint a cséplésnéL Nagyárpádra kü­lönben is szeretnek jönni.

 • Ezért gondoltam ezeknél mindössze egy kis csillagjelet tenni, s kifejtésükhöz ezen az oldalon a szükséges helyet felhasználni.
 • Repülőgép, mindenki alszik, sötét van.
 • Gongylonema pulchrum paraziták
 • Amikor Chrétien de Troyes le akarta írni egyes irodalmi hőseinek a címerét, bizonyos kifejezéseket kellett használnia, hogy érzékeltetni tudja a szóban forgó címert.

Is­merik, szeretik őket, s idén a tsz még nyersanyagot is biz­tosít, hogy minden délben ebédet ehessenek a munkások. Telnek a zsákok, zsugorodik az asztag. Sietnek a csapat tagjai, mert a cséplés kéthar­mada még vissza van, s a be­csület gyógymód a féreg parazitákra, hogy au­gusztus ra ne legyen csé- peletlen gabona a nagyárpádi határban, de a szérűben sem.

fejezze be a bika láncát a legjobb gyógyszer a gyermekek pinwormsjeire

Alkotmány ünnepén áldomást szeretnének inni a sikeres cséplésre. A cséplés, bár nehéz, de jól fizető munka. Ám felvetődik a kérdés, ha ez így van, miért jönnek a városiak csépelni fa­lura, vajon a nagyárpádiaiknak nem kell a kereset? Az agronómus mondotta el, hogy még elszórtan vannak a tsz földjei a határban, elfor­gácsolják az erőt.

fejezze be a bika láncát

Állandó munkásokat kíván a tsz öntö­zéses kertészete, sok munka­erő kell a behordáshoz, a foga- tosok mellé, a zsákoláshoz meg a termény elszállításához is. Ezért kellett még az idén ide­gen cséplőcsapatot fogadni.

fejezze be a bika láncát paraziták által okozott irritábilis bél szindróma

Az is igaz, hogy a nagy me­zőgazdasági idénymunkák ide­jén mindenkit igénybe kell venni, aki csak hajlandó dol­gozni, mert minden nap kése­delem súlyos kiesést jelent. Jövőre pedig már — remélik — lesz erejük saját erőből csé­pelni. Például a Béta-aknán máris teljes erővel készítik elő az I. Ez a helyzet bizo­nyos mértékig szépséghiba az első félévre, de éppen ezért követelmény a második félév időszakára. Az össziizemi teljesítmények az első félévben igen szépen alakultak, az utóbbi három hónapban például ,9, ,6 és ,9 szá­zalékra alakult a fejezze be a bika láncát, s elhatározták, hogy a jövőben műszakonként fejezze be a bika láncát összteljesítményt érnék el.

Ehhez a feltárási, elővájá- si és fenntartási tevékenység mellett fejezze be a bika láncát mindenre szükség van; elsősorban fejlődést kell elérni a Béta-aknai kancent- ráció beépítésének függvényé­ben és a III-as aknai pajzsos fejtés rentabilitásának bizto­sításában.

A tröszt üzemeiben a gépek kihasználása megfelelően ala­kult az első félévben, talán csak a meddőfelrakógépek és az Allbo-fúrógépek kihasznált­sága hagy kívánni valót maga után. A baleseti mutatószámok az elmúlt évekhez viszonyítva igen jónak mondhatók, hi­szen a ezer műszakra eső baleseti mutató A komlói bányaüzemek bri­gádjai közül vesz részt a szocialista brigádmozgalomban ss a brigádokban dolgozó bá­nyászok száma megháladja az ezerötszázat.

Az idei évben 53 brigád nyerte el a szocialista brigád címet. A munkaverseny-mozgakim Komló várossá nyilvánításá­nak évfordulójára és a bá­nyásznap tiszteletére egyre nagyobb lendületet vett és nemcsak a szocialista címért versenyző brigádok vesznek benne részt és tesznek kü'ön felajánlásokat, hanem majd­nem minden brigád. A felhőzet az északi megyék­ben is felszakadozik.

fejezze be a bika láncát

Keleten né­hány helyen még lesz kisebb eső. Hűvös éjszaka. A nappali fel- melegedés erősödik. Várható leg­alacsonyabb éjszakai hőmérséklet 8— A legmagasabb nappali hő­mérséklet holnap 21—25 fok között.

Előrejelzés a Balaton területére holnap reggelig: mérsékelt nyuga­ti, északnyugati szél. Változó mennyiségű felhőzet, legfeljebb kisebb futó esővel. A hőmérséklet napnyugtakor 17, hajnalban 12 fok körül lesz. Szántó verseny Fény ős-pusztán Vasárnap reggel szokatlanul élénk volt a Szentlőrinci Tangazdaság Fenyős- pusztai üzemegysége. Még büfé is volt, kolbász sercegett a zsírban, kis piros zászlókat lobogtatott a szél.

Mai horoszkóp:Kos - Bika - Ikrek figyelem!

Ilyen még nem volt Fenyős-pusztán. A pécsi járás tizen­öt traktorosa gyűlt össze, hogy megmér­kőzzék egymással. A zászlókkal jel­zett területeken rajt­hoz álltak és rakéta jelzésre egyszerre in­dultak. Nem a gyorsa ság volt a lényeg ha­nem a minőség, össze- szántást végeztek elő­ször.

A tizen­négy versenybíró. Ügyelni kellett arra, hogy alul szán- tatlan terület ne ma­radjon, de ne legyen bakhát sem és min­dennek tetejébe még pontosan a meghú­zott csíknál vegyék ki a földből az ekét. Ezután ismét raké­ta repült a levegőbe és ismét elindultak a traktorok. Most fogáscsatlakoztatást végeztek. A feladat itt sem volt köny- nyebb. Itt sem ma­radhatott ki még egv talpalatnyi terület sem és a szántás mi­nősége a barázda szé­lességétől is függött; A fcétszázfőnyi né­zőközönség is, a ti­zenöt versenyző is nagy izgalommal vár ta az eredményhir­detést.

Első he­lyét 86,3 ponttal biz­tosította, amit Super Zetor traktorával és függesztett kettes éké jével ért el. A má­sodik helyen ifj.

Ko­vács János, a szent­lőrinci gépállomás traktorosa végzett, aki G—ös traktor­ral és háromvasú TE as magyar ekével indult. Az ő pontszá­ma kereken 83 volt.